BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485
BTC
USD
43,058
EUR
37,719
GBP
31,485

恭喜陈女士获得家庭团聚移民

恭喜陈女士获得家庭团聚移民
- 2个半月成功移民

申请人简介:

陈女士多年前移民加拿大,但当时没有给儿子办理,现在想让儿子也到加拿大学习生活,办理了

家庭团聚移民。

 

申请过程:

 

2013年3月初递交申请,一周后收到移民局的确认函,再两周后,担保资格批准。

2013年4月申请转到香港领事馆。

2013年5月要求被担保人递交护照。

2013年5月23日,被担保人收到移民纸。

 

整个申请过程只有2.5个月。